Người khuyết tật có được cấp giấy phép lái xe?

 
>